How We Operate

Please review the following basic terms that govern your use of and purchase of products from our Site. Please note that your continued use of our site constitutes your agreement to follow and be bound by these terms.

 

Currency and Pricing

All transactions are processed in the currency shown on the product and checkout pages. Most countries have tax included in the price; if not, the tax will be shown on the checkout page before purchase.

 

Shipping and Delivery

Vesatri delivers products to most territories. Shipping rates are outlined on our Shipping page, and will be quoted with any order.

 

Customer Service

Vesatri is committed to providing exceptional customer service and quality products. Standard dispatch timeframes are between 1–3 business days. If you have any questions or concerns about a product, your order, or life in general, you can contact us here.

 

Return Policy

Vesatri assists with easy returns to make sure you’re happy with your purchase.

All our products comes with 1 year warranty and are automatically registered on your purchase. You can easily check your warranty status and   arrange for exchange or refund by logging into your your account.

If you’ve made a mistake with your order,  you can also make changes via the convenient online form within your account page.

 

Warranty

Vesatri products are covered by 1 year warranty. Full details are here.

 

Copyright

The contents of our website, and the site as a whole, are intended solely for personal, noncommercial (other than for the purchase of merchandise from our Site) use by its users.

You may download or copy the contents and other downloadable materials displayed on vesatri.com for your personal use only. No right, title or interest in any downloaded materials is transferred to you as a result of any such downloading or copying.

You may not reproduce (except as noted above), publish, transmit, distribute, display, modify, create derivative works of, sell or participate in any sale of, or exploit in any way, in whole or in part, any of the contents of this site.

 

Security

When purchasing from Vesatri your financial details are passed through a secure server using the latest 256-bit SSL (secure sockets layer) encryption technology. 256-bit SSL encryption is the current industry standard.

 

 

Aeskimo มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเราทุกคน เราทำการเข้ารหัสข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับจากคุณและนำไปใช้เฉพาะการตามที่ระบุในนโยบายส่วนบุคคลนี้เท่านั้น เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อการดำเนินการจัดส่งและบริการการซื้อสินค้ากับเราเท่านั้น

นโยบายส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้กับทั้งข้อมูลที่ได้ผ่านระบบ Online และข้อมูลที่ได้จาก Offline ทั้งนี้การใช้บริการหน้าเว็บไซต์ของเรา ถือเป็นการยินยอมการให้บริการของเราภายใต้นโยบายส่วนบุคคลนี้

 

ข้อมูลที่เราเก็บบันทึก

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเรา (Aeskimo.com/th) หรือใช้บริการซื้อของ online กับเรา ทาง Aeskimo จะทำการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้งานในภายในเว็บไซต์ของเรา โดยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ประเภทคือ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการใช้งาน และข้อมูล IP address ซึ่งแล้วแต่ประเภทของข้อมูล ข้อมูลบางอย่างอาจสามารถใช้ระบุตัวคุณได้

 

ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลลูกค้าคือข้อมูลที่คุณแจ้งให้เราโดยเฉพาะเมื่อคุณทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บเราหรือสมัครบัญชีกับทางเรา ซึ่งข้อมูลจะประกอบด้วย:

 • ชื่อ-นามสกุล
 • อีเมล์
 • ที่อยู่ในการออกบิลและใบกำกับภาษี
 • รายละเอียดในการชำระ

โดยปกติแล้วข้อมูลลูกค้าจะสามารถใช้ระบุตัวคุณได้

 

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งานคือข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับวิธีการใช้งานของคุณระหว่างอยู่ภายในเว็บไซต์ของเรา อาทิเช่น:

 • หน้าเพจที่คุณดูภายในเว็บไซต์เรา
 • คุณมาที่เว็บไซต์เราได้อย่างไร (เช่น จากลิงค์ในอีเมล์หรือจากโฆษณา)
 • ปุ่มหรือลิงค์ในเว็บไซต์ที่คุณคลิก
 • ข้อมูลว่าคุณเคยเข้ามาเยี่ยมมาก่อนหรือไม่

เราจะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเหล่านี้โดยใช้ cookies หรือระบบที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะติดตั้งโดยเราและบุคคลภายนอก (สำหรับรายชื่อบุคคลนอก กรุณาดู “การแชร์ข้อมูลกับบุคคลภายนอก”) cookie เป็นข้อมูลขนาดเล็กที่ติดตั้งเข้ากับบราวเซอร์ของคุณและจะสุ่มกำหนดหมายเลขที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวคุณได้ ซึ่งข้อมูลการใช้งานต่างๆโดยปกติแล้วจะไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของคุณได้

 

IP Address

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา(หรือเว็บไซต์อื่นๆก็ตาม) เซิฟเวอร์ที่ให้บริการข้อมูลกับบาวเซอร์ของคุณจำเป็นจะต้องทราบที่อยู่คอมพิวเตอร์ของคุณบนเน็ตเวิร์ก (Network Address) เพื่อให้ส่งข้อมูลให้ได้ถูกต้อง ซึ่งข้อมูลที่อยู่ของคอมพิวเตอร์เป็นข้อมูลสาธารณะที่เรียกว่า Public IP Address จะถูกส่งออกไปโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งข้อมูล Public IP Address มักจะสามารถใช้ระบุตำแน่งคร่าวๆของคุณได้ (เช่น ประเทศหรือเมือง) แต่จะไม่สามารถระบุเครื่องหรือผู้ใช้ได้ชัดเจน (ในกรณีที่คุณใช้ Public IP Address ทีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลนี้สู่สาธารณะ ข้อมูลเหล่านี้อาจสามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวคุณหรือเครื่องคอนพิวเตอร์ของคุณได้ชัดเจน) เราทำการบันทึกข้อมูล IP Address ที่คุณใช้เข้าเว็บไซต์เราเพื่อช่วยให้เราสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมออนไลน์ของลูกค้าและนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ปรับปรุงเว็บไซต์เราให้ดียิ่งขึ้น เช่นกรณีคุณทำการสั่งซื้อสินค้า เราจะทำการบันทึก IP Address ของคุณความปลอดภัยและบันทึกรายละเอียดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลลูกค้าของคุณ

 

เราใช้ข้อมูลที่เก็บมาอย่างไร

ข้อมูลลูกค้า

เราใช้ข้อมูลลูกค้าของคุณเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ในการดำเนินการจัดส่งสินค้าที่คุณสั่งซื้อกับเราผ่านทางหน้าเว็บไซต์
 • ในการทำการตลาดสินค้าเรา
 • การส่งจดหมายหาคุณทาง
 • และการดำเนินการต่างๆภายในบริษัทของ Aeskimo

Aeskimo ใช้ระบบการเข้ารหัสข้อมูลล่าสุด 128-bit SSL (secure sockets layer) เพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้าของคุณเมื่อคุณทำการสั่งซื้อสินค้ากัยเราผ่านหน้าเว็บไซต์

 

ข้อมูลการใช้งานและข้อมูล IP Address

เราใช้ข้อมูลการใช้งานเพื่อช่วยให้เราสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมออนไลน์ของลูกค้าและนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ปรับปรุงเว็บไซต์เราให้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลภูมิศาสตร์ที่ได้จากข้อมูลการใช้งานทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนการบริการของเราให้ตรงกับความต้องการของคุณได้มากขึ้น เช่นแสดงราคาในสกุลเงินท้องถิ่น โปรโมชั่นเฉพาะพื้นที่และข้อมูลในภาษาของคุณ

เรายังใช้ข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อประโยชน์ในการทำ remarketing หรือ retargeting เพื่อให้โฆษณาของเราไปสู่ลูกค้าที่สนใจในสินค้าเฉพาะชิ้น การทำ Retargeting นั้นใช้ cookies เพื่อระบุตัวผู้ใช้งานเว็บไซต์จากนั้นนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการทำโฆษณาที่เจาะจงสำหรับผู้ใช้คนนั้นในเว็บไซต์อื่นๆที่ผู้ใช้เข้าไปใช้บริการ ดังนั้น หลังจากคุณ (หรือบุคคลอื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน) ได้เข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเราแล้ว คุณอาจจะเห็นโฆษณา Aeskimo บนหน้าเว็บอื่นๆที่เข้าร่วมเครือข่ายโฆษณา อาทิเช่น Google Display Network และ Facebook. ข้อมูลลูกค้าจะไม่ถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อการทำการตลาด retargeting แต่อย่างใด

 

เราเผยแพร่ข้อมูลให้กับใครบ้าง?

เราเปิดเผยข้อมูลการใช้งานให้กับบุคคลภายนอกในวงจำกัดเพื่อจุดประสงค์ต่างๆดังนี้:

 • การดำเนินการอนุมัติการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตและออนไหลน์แบงค์กิ้งผ่าน PayPal Inc. และ Omise Co., Ltd.
 • การกระจายอีเมล์โฆษณา Aeskimo โดยตรงกับลูกค้าผ่าน Mailchimp
 • การเชื่อมต่อเข้ากับระบบโซเชี่ยลเน็ตเวิร์กต่างๆเช่น ปุ่ม “Pin it” ของ Pinterest และ ปุ่ม “Like” ของ Facebook เป็นต้น
 • การจ่ายค่าคอมมิชั่นให้แก่เครือข่ายโฆษณาของเรา
 • การโฆษณาแบบเจาะจง โดยการส่งข้อมูลการใช้งานไปยังเครือข่ายโฆษณาเช่น Google และ Facebook

ข้อมูลการใช้งานของคุณนั้นจะถูกบันทึกและเปิดเผยแก่บุคลลภายนอกตามที่ได้ระบุในข้างต้นระหว่างที่คุณใช้บริการเว็บไซต์ของเราหรือใช้ระหว่างการทำโฆษณาทำการตลาด

เราทำการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าเฉพาะบุคคลนอกที่เกี่ยวข้องการซื้อขายผ่านหน้าเว็บของเรา (Paypal และ Omise) หรือเมื่อคุณเลือกที่จะรับอีเมล์การตลาดจากเราเท่านั้น (MailChimp).

 

การโอนย้ายข้อมูลและการเก็บข้อมูลในต่างแดน

บุคคลนอกที่ Aeskimo เปิดเผยข้อมูลให้อาจมีที่ตั้งอยู่ในต่างแดน ดังนั้นข้อมูลต่างๆที่ Aeskimo ได้เผยแพร่แก่บุคคลนอกเหล่านี้อาจถูกเก็บบนเซิฟเวอร์ในต่างแดน อนึ่ง แม้ว่า Aeskimo จะมีที่ตั้งในราชอาณาจักรไทย เซิฟเวอร์ของเรานั้นปัจจุบันตั้งอยู่ที่ประเทศสิงค์โปร ข้อมูลลูกค้าและการใช้งานต่างๆจึงมีการจัดเก็บไว้ที่ประเทศสิงค์โปร์

แม้ว่า Aeskimo จะพยายามกวดขันกับบุคคลนอกที่ให้บริการ Aeskimo ในการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลในการใช้งานและข้อมูลลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรการการรักษาข้อมูลความลับตามมาตรฐานสากลแล้วก็ตาม ทาง Aeskimo ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความบกพร่องในการปฎิบัติงานของบุคคลนอกต่างๆเหล่านี้ และบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบในการบังคับการแก้ไขข้อบกพร่องของบุคคลนอกเหล่านี้อีกด้วย การที่คุณใช้เว็บไซต์เราถือว่าเป็นการยินยอมให้เราใช้และเผยแพร่ข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอกที่อาจอยู่ในต่างแดน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของบุคคลนอก (ซึ่งอาจจะรวมถึงขอมูลการใช้งานและข้อมูลลูกค้า) กรุณาติดต่อผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรง

 

สิทธิของคุณและวีธียกเลิกบริการ

คุณสามารถขอข้อมูลลูกค้าและข้อมูลส่วนตัวต่างๆที่มีอยู่กับทางเราได้ตลอดเวลา Aeskimo จะทำการส่งข้อมูลต่างๆที่คุณขอภายในเวลาอันสมควรยกเว้นในกรณีสุดวิสัย คุณสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนตัวต่างๆที่ไม่ถูกต้องโดย Aeskimo จะทำการแก้ไขให้ตามเห็นสมควร

ในกรณีที่คุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการใช้งาน และข้อมูล IP address ของคุณในกิจกรรมต่างๆของบริษัท คุณสามารถ:

 • เลือกที่จะไม่รับข้อมูลต่างๆจากเราทางอีเมล์ คุณสามารถกดลิงค์ ‘unsubscribe’ หรือ ‘ยกเลิกรับข่าวสาร’ ได้ที่ด้านล่างของอีเมล์เรา
 • ลบและ/หรือปิดการใช้งาน cookies บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยเข้าเมนู ‘Settings’ หรือ ‘Option’ ขึ้นอยู่กับบราวเซอร์ที่คุณใช้ และเลือก ‘Browsing History’ ในกรณีที่คุณไม่ปิดการใช้งาน cookies ในบราวเซอร์ของคุณ เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์เราครั้งต่อไป ระบบจะมีการติดตั้ง cookie ใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เปลี่ยนการรับโฆษณา โดยเข้า Setting โดยตรงของ Google และ Facebook

ถ้าคุณเลือกที่จะไม่รับข้อมูลต่างๆโดยตรงจากเรา เราจะทำการระงับการส่งข้อมูลได้ในทันที สำหรับกรณีที่คุณลบหรือปิดการใช้งานของ cookies เว็บไซต์เราอาจจะทำงานผิดปกติหรือไม่สามารถให้บริการได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร การลบ cookies อาจจะส่งผลให้คุณสูญเสียข้อมูลที่บันทึกไว้กับเว็บไซต์อื่นๆอีกด้วย เช่นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นต้น

การเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลอาจะทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ อาทิเช่นการไม่ยินยอมที่จะให้เราเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก จะทำให้เราไม่สามารถส่งต่อข้อมูลลูกค้ารของคุณไปยัง Omise/Paypal เพื่อทำการอนุมัติรูดบัตรเครดิตไม่ได้ ในกรณีนี้อาจะทำให้เราไม่สามารถขายสินค้าให้คุณได้

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

เราอาจทำการแก้ไขนโยบายส่วนบุคคลเป็นระยะเมื่อมีการเพิ่มความสามารถของเว็บไซต์หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฏหมาย โดยเราจะทำการแก้ไขและแจ้งให้ทราบในหน้านโยบายส่วนบุคคลนี้ การแก้ไขใดๆก็ตามจะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลการใช้งานและข้อมูลลูกค้าที่เรามีอยู่เดิมและข้อมูลใหม่ที่เราอาจได้รับในอนาคต เราแนะนำให้คุณตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะ